hirdetés
hirdetés
Digitális OktatásKarantéNETVIDEÓ

Fizika7: az éves tananyag rövid videókban (Videótanár)

A hetedikes fizika tananyag rövid videóleckékben a Nethuszáron. Látogasd meg KarantéNET rovatunk más tantárgyak leckéiért, online filmekért, dokumentumfilmeket, stb. Maradj otthon, nézzél Nethuszárt!

hirdetés
hirdetés

A sűrűség

A sűrűség az adott térfogategység tömegének mértéke. Ha egy test sűrűsége nagyobb, az annyit jelent, hogy adott térfogategységenként nagyobb a tömege.

Asztrológia és asztronómia

Az asztrológia vagy csillagjóslás (görögül αστρολογία) kifejezés a görög asztron, ‘csillag’ és logosz, ‘szó, tudomány’ szavakból ered. Az úgynevezett ezoterikus tanok egyike, és feladata a bolygók állásából egy adott időpontban bekövetkezett esemény (legtöbbször egy személy születése) sorsának minél pontosabb meghatározása. A csillagászat vagy asztronómia (ógörögül: αστρονομία) az emberiség legrégebbi tudományága. A Földön kívüli jelenségek megfigyelésével és magyarázatával foglalkozó tudomány. Az asztrofizika a csillagászat (és a fizika) azon része, amely a fizikát alkalmazza a csillagászati megfigyelések magyarázatában.

Az energia. Energiafajták: mozgási, helyzeti, rugalmas, elektromos, mágneses, hőenergia

Az energia fizikai mennyiség, amellyel az anyagi valóság egyik tulajdonságát, képességét mennyiségileg jellemezzük. Az energia fogalma és az energiamegmaradás törvénye a tudomány és a technika, valamint a mindennapi élet szempontjából is alapvető fontosságú.

Energiatermelési eljárások. Víz-, szél-, nap- és fosszilis energiafajták, atomenergia. I.

A megújuló energiaforrás olyan közeg, természeti jelenség, melyekből energia nyerhető ki, és amely akár naponta többször ismétlődően rendelkezésre áll, vagy jelentősebb emberi beavatkozás nélkül legfeljebb néhány éven belül újratermelődik.

Energiatermelési eljárások. Víz-, szél-, nap- és fosszilis energiafajták, atomenergia. II.

A nem megújuló energiaforrás olyan természeti erőforrás, aminek nincs újraképződési mechanizmusa vagy ha van, az emberi léptékkel túlságosan hosszú időbe telik. A nem-megújuló energiaforrás nem gyártható, termeszthető, illetve nem újrafelhasználható a fogyasztással megközelítő mértékben.

A munka, a munkavégzés,a hatásfok és a teljesítmény

Az energia megváltozása sok különféle folyamat eredménye lehet. Az energiaváltozással járó folyamatok két nagy csoportra oszthatók: a) a test részecskéinek rendezett, együttes mozgása, ún. munkavégzés közben létrejött energiaváltozásokra; b) a testet alkotó részecskék rendezetlen mozgásának változásával járó, pl. termikus kölcsönhatás, hősugárzás stb. közben létrejött energiaváltozásokra.

Az energiamegmaradás törvénye egyszerű gépek példáján bemutatva

Az energiamegmaradás azt állítja, hogy egy zárt rendszer teljes energiája állandó marad. Más szavakkal az energia átalakítható egyik formájából a másikba, de nem lehet létrehozni, vagy lerombolni. A modern fizikában minden energia tömeget is kifejez, és minden tömeg az energia egy formája.

Halmazállapotok, halmazállapot-változások, hőenergia

A környezetünkben található kémiai anyagok háromféle: szilárd, cseppfolyós (vagy folyékony) és légnemű halmazállapotban fordulnak elő. Az anyagok halmazállapota termikus kölcsönhatások hatására megváltozhat. Az anyagok ilyen – belső szerkezeti változással is együtt járó – állapotváltozását halmazállapot-változásnak nevezzük. A legegyszerűbb kémiai anyagok, az elemek mindhárom halmazállapotban előfordulhatnak.

https://youtu.be/amsWt-7aQsk?list=PL0hWfPdqf_3bTJaDvEOz1BJx1L0NXhKhL

Olvadás- és forráspont, a víz viselkedése

Az olvadáspont valamely anyag szilárd halmazállapotból folyadék halmazállapotba történő átmenetének egyensúlyi hőmérséklete.

Az erő fogalma, jellege, mértékegysége

Az erőhatások következtében változik a testek, mezők állapota. Bemutatjuk, hogyan tudjuk vizsgálni az erőket ezen változások megfigyelésével. Megmutatjuk, hogyan ábrázolhatjuk az erőt és hogyan, mivel mérhetjük meg nagyságát.

Termikus kölcsönhatás

Egymással érintkező különböző hőmérsékletű testeket magukra hagyva, azok hőmérséklete kiegyenlítődik. Ilyenkor termikus kölcsönhatásról beszélünk.

Gravitáció, gravitációs kölcsönhatás

A gravitáció, más néven tömegvonzás egy távoli kölcsönhatás, amely bármilyen két, tömeggel bíró test között fennáll, és a testek tömegközéppontjainak egymás felé gyorsulását okozza. A gravitációs erő az az erő, amelyet az egyik test a másikra a gravitáció jelenségének megfelelően kifejt.

A Naprendszer: bolygók, holdak, üstökösök, meteorok. A világűr megismerésének eszközei

A csillagászatban naprendszer alatt olyan rendszert értünk, amelyben egy vagy több csillag található, és amelyben más égitestek is keringenek.

A Föld belső szerkezete, földrengések, rengéshullámok

Földünk belsejének pontosabb megismerése a 20. században kezdődött el. A nehézségi erő, a földmágnesség és a földrengéshullámok vizsgálata következtében bővültek ismereteink a Föld belső szerkezetéről.

A Nap: szerkezete, energiatermelése, a napenergia

A Nap a Naprendszer központi csillaga. Körülötte kering a Föld, valamint a Naprendszerhez tartozó bolygók, törpebolygók,kisbolygók, üstökösök.

A Naprendszer: bolygók, holdak. A Hold jellemzői: fázisai, árapály

A Hold a Naprendszer második legnagyobb mellékbolygója. Az égbolton megközelítően akkorának látszik, mint a Nap. A Föld és a Hold közös tömegközéppont körüli keringése során két ellentétes erő hat a Föld óceánjaira, tengereire. Egyik a Hold vonzóereje, másik a centrifugális erő. Hatásukra a Föld szemközti oldalain megemelkedik a világtenger szintje: dagály keletkezik, amit a Holdhoz közeli oldalon a Hold vonzása, az ellentétes oldalon a centrifugális erő idéz elő. A világtenger többi részén a vízszint magassága csökken: apály lesz. A dagály és apály 6 óránkénti váltakozását, a tengerjárást döntő mértékben a Hold vonzása okozza, de a Nap vonzóereje is jelentős. Ez azonban a nagyobb távolság miatt kevésbé érvényesül. A Földön végigvonuló dagályhullámok a bolygó forgását lassítják, mert a tengerpartokon lefékeződnek és energiájukat átadják a felszínnek. Ezért ún. dagálysúrlódás jön létre.

Mozgás és nyugalom. Pálya, út, elmozdulás

Egy test mozgásállapota csak egy másik testhez képest, vagy viszonyítási alaphoz (vonatkoztatási rendszer) képest határozható meg.

Termikus egyensúly

Két érintkező termodinamikai rendszer akkor van termikus egyensúlyban, ha megszűnt közöttük a hőátadás. Ekkor a két rendszer hőmérséklete egyenlő.

A nyomás: folyadékok nyomása, hidraulikus gépek működése

Amikor a testek egymásra erőhatást gyakorolnak, felületeik egy része egymáshoz nyomódik. Az egymásra erőhatást kifejtő testek érintkező felületeit nyomott felületeknek nevezzük. Annak az erőnek, amellyel az egyik test nyomja a másikat, nyomóerő a neve. A nyomóerő mindig merőleges a nyomott felületre.

Út-idő kapcsolat, sebesség, átlagsebesség. Egyenesvonalú mozgás. II.

A Mikola csővel végzett kísérleteket mutatjuk be különböző hajlásszögek esetén. A mérési eredményeket táblázatba foglaljuk és s-t, v-t grafikonon ábrázoljuk

Út-idő kapcsolat, sebesség, átlagsebesség. Egyenesvonalú mozgás. I.

A sebesség fogalmának kialakításához a megtett utat és a megtételéhez szükséges időt kell vizsgálnunk. A sebesség tudatja velünk, hogy időegység alatt mekkora utat teszünk, tennénk meg. Jelét és szokásos mértékegységeit is bemutatjuk.

Út-idő kapcsolat, sebesség, átlagsebesség. Egyenesvonalú mozgás. III.

Az egyenes vonalú egyenletes mozgás a kinematika tárgykörébe tartozó legegyszerűbb mozgásforma. Jellemzője, hogy a test egyenes pályán, változatlan irányban úgy mozog, hogy egyenlő időközök alatt egyenlő útszakaszokat fut be, bármilyen kicsik is ezek az időközök.

A körmozgás jellemzői

Körmozgásról akkor beszélünk, ha egy elhanyagolható nagyságú test (tömegpont) vagy egy kiterjedt test egy pontja körpálya mentén mozog. A körmozgás egyenletes, ha a körpályán egyenlő időközök alatt – bármilyen kicsinyek is ezek – egyenlő utakat tesz meg, mindig ugyanabban a körülfutási irányban.

Egyéb periódikus mozgások: rezgések, hullámok

A rezgések és a hullámok a természet alapvető mozgásformái. Rezgésekkel és hullámokkal nem csak a mechanikában, hanem a fizika minden más területén (pl. elektromos rezgőkörök, optika, kvantummechanika), a többi természettudományokban (pl. meteorológiai és kémiai és biológiai oszcillációk), sőt a társadalomtudományokban is (pl. gazdasági ciklusok) találkozunk.

A gyorsulás, egyenletesen változó mozgás, szabadesés

Ha egy test sebessége egyenlő időközönként ugyanannyival változik (bármekkorák is ezek az egyenlő időközök), akkor a test mozgása egyenletesen változó mozgás. A gyorsulás az a mennyiség, amely megmutatja, hogy mekkora az egyenletesen változó mozgást végző test egységnyi idő alatt bekövetkező sebességváltozása. Az egyenletesen változó mozgásnál a gyorsulás nagysága állandó. A testek olyan esését, amelynél csak a gravitációs mező hatása érvényesül, minden más hatás elhanyagolható, szabadesésnek nevezzük. A szabadesés egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás.

A súrlódás

A súrlódás két érintkező felület között fellépő erő, vagy az az erő, mellyel egy közeg fékezi a benne mozgó tárgyat (például egy láda eltolásához szükséges erő.) Szükséges megjegyezni, hogy a súrlódás mindig az elmozdulás ellen dolgozik.

Az erő és a sebességváltozás kapcsolata

A testeknek (pl. megfeszített rugóknak, mozgó golyóknak stb.) és mezőknek közismert az a képessége, hogy – alkalmas körülmények között – meg tudják változtatni más testek mozgásállapotát. A mozgásállapot-változtató hatást erőhatásnak, mennyiségi jellemzőjét pedig erőnek szokás nevezni.

Tömegmérés, mérleg. Egyszerű erőegyensúly. Forgatónyomaték.

A tömeg a fizikai testek tulajdonsága, amely a bennük lévő anyag és energia mennyiségét méri. A súlytól eltérően a tömeg mindig ugyanaz marad, akárhová kerül is a hordozója.

Az energia szerepe az élővilágban, táplálkozás – energiafelhasználás

A bioszférában az anyagok a táplálkozási szintek és az élettelen környezet között áramolnak. A környezet egyszerű szervetlen anyagai a termelő szervezetekbe kerülnek, ahol szerves anyaggá alakulnak. A táplálkozás során ezek a szerves anyagok beépülnek az elsődleges, másodlagos, majd harmadlagos fogyasztók testébe.

A biológiai mozgás fizikai (mechanikai) alapjai. Sportok fizikai vonatkozásai

Az ember egyik leglátványosabb életjelensége a mozgás. Szervrendszere csontokból, ízületekből és vázizmokból áll. A csontok és az ízületek alkotják a mozgás passzív, a vázizmok az aktív szerveit.

A földi időjárás jellemzői, jelenségek, légköri és tengeri áramlatok

A Földünket körülvevő légkör állandó változásban van. Ezeket közvetlenül, műszerek nélkül is észleljük. A légkör fizikai állapotának változásait időjárásnak nevezzük.

Az időjárás-előrejelzés értelmezése. A légkör, légnyomás és mérése. Csapadékfajták

A Földünket körülvevő levegőburoknak is van súlya. A levegő tömegének a Föld felszínére, illetve minden irányban ható nyomása a légnyomás. A légnyomást barométer segítségével, higanymilliméterben vagy millibarban mérik. A nyomás a légkör állapotától függően változik. A légnyomás értékét befolyásolja a levegő hőmérséklete, a földrajzi szélesség és a tengerszint feletti magasság.

Természeti katasztrófák: viharok, árvizek, földrengések, cunamik

A természeti katasztrófa természeti okokból bekövetkező olyan esemény, ami emberek vagy egyéb élőlények nagy létszámú csoportjának életkörülményeit hosszabb-rövidebb ideig hirtelen és nagy mértékben, negatív irányban befolyásolja. A természeti katasztrófa váratlan, vagy elháríthatatlan módon következik be.

A természetkárosítás fajtáinak fizikai háttere (erdőirtás, légszennyezés, fényszennyezés)

Az erdőirtás az erdőknek a szakszerű erdőgazdálkodás, újratelepítés nélküli elpusztítása. Az erdőirtás a fakitermelés, a mezőgazdasági területek növelése, az urbanizáció növekedése miatt világszerte gyorsul. A szennyezett levegőben könnyebb megbetegedni, a növények sem fejlődnek szépen. A szennyezett levegő a lehulló csapadékot is mérgezheti. Fényszennyezésnek nevezzük az esti égbolt mesterséges fényforrásokkal történő fölösleges, energiapazarló és környezetkárosító megvilágítását.

Energiatakarékosság a háztartásban

Energiatakarékosság a háztartásban – hőszigetelés korszerű főzési fűtési módszerek.

hirdetés
hirdetés

(Nethuszár)

hirdetés
hirdetés

ZSIDÓ ERDÉLY

[ult_buttons btn_title=”Mutass még több cikket” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.nethuszar.ro%2Fzsido-erdely%2F|title:M%C3%A9g%20t%C3%B6bb%20Zsid%C3%B3%20Erd%C3%A9ly%20cikk|target:%20_blank|” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”200″ btn_height=”50″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#65bc99″ btn_bg_color_hover=”#ffffff” btn_title_color_hover=”#65bc99″ icon=”Defaults-glass” icon_size=”0″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_border_style=”solid” btn_color_border=”#65bc99″ btn_color_border_hover=”#65bc99″ btn_border_size=”1″ btn_radius=”0″ css_adv_btn=”.vc_custom_1561027814254{margin-top: 20px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” btn_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ btn_font_style=”font-weight:600;” btn_font_size=”desktop:14px;” el_class=”width_100″]
hirdetés
hirdetés

CIGÁNY ERDÉLY

[ult_buttons btn_title=”Mutass még több cikket” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.nethuszar.ro%2Fcigany-erdely%2F|title:M%C3%A9g%20t%C3%B6bb%20Cig%C3%A1ny%20Erd%C3%A9ly%20cikk|target:%20_blank|” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”200″ btn_height=”50″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#65bc99″ btn_bg_color_hover=”#ffffff” btn_title_color_hover=”#65bc99″ icon=”Defaults-glass” icon_size=”0″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_border_style=”solid” btn_color_border=”#65bc99″ btn_color_border_hover=”#65bc99″ btn_border_size=”1″ btn_radius=”0″ css_adv_btn=”.vc_custom_1561027806652{margin-top: 20px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” btn_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ btn_font_style=”font-weight:600;” btn_font_size=”desktop:14px;” el_class=”width_100″]
hirdetés
hirdetés

ÖRMÉNY ERDÉLY

[ult_buttons btn_title=”Mutass még több cikket” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.nethuszar.ro%2Formeny-erdely%2F|title:M%C3%A9g%20t%C3%B6bb%20%C3%96rm%C3%A9ny%20Erd%C3%A9ly%20cikk|target:%20_blank|” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”200″ btn_height=”50″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#65bc99″ btn_bg_color_hover=”#ffffff” btn_title_color_hover=”#65bc99″ icon=”Defaults-glass” icon_size=”0″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_border_style=”solid” btn_color_border=”#65bc99″ btn_color_border_hover=”#65bc99″ btn_border_size=”1″ btn_radius=”0″ css_adv_btn=”.vc_custom_1561027826135{margin-top: 20px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” btn_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ btn_font_style=”font-weight:600;” btn_font_size=”desktop:14px;” el_class=”width_100″]
[ult_sticky_section sticky_gutter=”100″]
hirdetés
hirdetés
[/ult_sticky_section]