hirdetés
hirdetés
RIPOSZT

Az úzvölgyi botrány legfontosabb tudnivalói húsz pontban 

Minden, legalábbis nagyjából minden, amit tudni kell az úzvölgyi botrányról. Megpróbáltam pontonként összeszedni, mintegy húsz kardinális, vagy általam lényegesnek tekintett pontban gyűjtöttem össze azokat az információkat, amelyeket mindenkinek tudnia kell, aki az úzvölgyi temető sorsával akar foglalkozni. És remélem sokan vagyunk ilyenek!
 1. A „hovatartozás”: Úzvölgye falu. Közigazgatásilag Csíkszentmárton község része. Az úzvölgyi temető az Úzvölgye nevű falu területén fekszik. Mit mond a törvény? Csíkszentmárton helyi tanácsa 2007-ben saját javai közé sorolta (határozatot hoz a birtokbavételről) az úzvölgyi katonai temetőt, mint Úzvölgye falu területén fekvő emlékhelyet. Ezt 2010-ben kormányhatározat is megerősítette! Lásd itt! A kataszteri rendszerben ugyanakkor ez nem jelenik meg, legalábbis telekkönyvi kivonatot nem találtam róla!
 2. A dormánfalvi önkormányzat helyi tanácsa viszont 2019-ben (azaz idén, 10-12 évvel később!!!) március 29-én megszavazza, hogy az úzvölgyi katonai temető kerüljön fel a város (nevével ellentétben Dormánfalva városi rangú település) javainak listájára. Az úzvölgyi katonai temető ezután megjelenik a kataszteri rendszerben, mint dormánfalvi tulajdon.
 3. A helyi tanács gyűlésén készült videók tanúsága szerint maguk a helyi képviselők is kételyüket fejezik ki a birtokbavétel jogosságát illetően, de a polgármester, CONSTATIN TOMA több percen keresztül nyugtatgatja őket, hogy a dolog legális. Ráadásul a polgármester egy adott ponton NYILVÁNVALÓAN HAZUDIK: a videón 18.29-től magyarázza, hogy a cél az egykori román emlékmű(?!) újbóli felállítása, majd elhangzik a szájából az is, hogy a Nemzetvédelmi Minisztérium által engedélyezett lépésről van szó. Ez NEM IGAZ. A Védelmi Minisztérium mai napig nem bocsájtott ki semmiféle engedélyt az úzvölgyi temetőre vonatkozóan, sőt, 2004 óta nem tett semmi ehhez hasonlót! A polgármester eljárása tehát ILLEGÁLIS!
 4. A kormány helyi képviseletét biztosító Bákó megyei prefektus (ispán), MARICICA-LUMINIŢA COŞA 2019. június negyedikén hivatalos okiratban kérte fel a dormánfalvi önkormányzatot, hogy a birtokbavételről szóló határozatot függessze fel. A határidő: június 25. – ha addig ez nem történik meg, a prefektus a bírósághoz fordul, és a határozat ilyenkor automatikusan felfüggesztésre kerül!
 5. Erre adott válaszukban a dormánfalviak felsorolják, milyen engedélyek birtokában álltak neki a munkálatoknak: az általuk kiadott urbanisztikai és építési engedélyekről a dormánfalvi helyi tanács 2018. 11. 13, illetve 2018. 12. 17 keltezésűek. Miközben a birtokbavételről szóló határozat csak a következő esztendő március 29-én születik meg! TÖRVÉNYTELEN ELJÁRÁS!
 6. Ugyancsak ebben a válaszban, ami egyébként a Dormánfalvi Polgármesteri Hivatal hivatalos dokumentuma szerepel, hogy az Oficiul National pentru Cultul Eroilor-nak (ONCE) elküldték a kérést az engedélyezésre. Mivel ez az engedély nem érkezett meg, mind a mai napig, sőt, a ONCE később nyílt levélben közölte a nagyvilággal, hogy 2004 óta semmiféle engedélyt nem adtak ki az úzvölgyi temetővel kapcsolatban, két dolgot leszögezhetünk: 1. a polgármester tudta, hogy a hivatalos eljárás szerint a betonkeresztek felállításával meg kell várnia a ONCE engedélyét, 2 tehát tudatosan szegett törvényt! Az 5. és ebben, a 6. pontban taglaltakért klikk ide!
 7. A temető. Az úzvölgyi katonai temető hivatalos besorolása: nemzetközi hősi katonai temető (Cimitirul International al Eroilor) – mint ilyen a 2003. szeptember 30-án elfogadott 379-es számú, katonai temetőkre és háborús emlékművekre vonatkozó törvény hatálya alá esik. Ebben a törvényben egyértelműen fogalmaznak: bármiféle módosítást, emlékmű felállítását, meglévő emlékműnek módosítását CSAK a Védelmi Minisztérium alárendeltségébe tartozó Hősök Kultusza Nemzeti Hivatalának ENGEDÉLYÉVEL lehetséges megtenni, ahogy ugyancsak ennek a szervnek az engedélyéhez és a felügyeletéhez kötött a román katonai temetők és parcellák létrehozása is. Magyarán: a betonkeresztek felállítása ILLEGÁLIS! Mit mond a törvény: II fejezet, 12-es cikkely: – Înfiinţarea de cimitire şi parcele de onoare cu morminte româneşti se face, în condiţiile legii, cu aprobarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor ÉS 15-ös cikkely: Modificarea sau strămutarea mormintelor ori a operelor comemorative de război se face cu avizul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor. 16-os cikkely: Modificarea suprafeţelor pe care sunt amplasate, strămutarea sau reamenajarea mormintelor de război străine, precum şi orice intervenţie asupra operelor comemorative de război străine aflate pe teritoriul României se fac numai cu aprobarea Guvernului şi sub supravegherea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, în conformitate cu tratatele internaţionale, iar în lipsa acestora, prin hotărâre a Guvernului, după ce a fost înştiinţat statul interesat şi s-au stabilit pe cale diplomatică detaliile unor asemenea intervenţii. 18-adik cikkely (2) bekezdés: La reorganizarea, extinderea sau construirea cimitirelor de onoare se vor respecta normele tehnice prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor. 23-ik cikkely: Întreţinerea şi marcarea mormintelor şi operelor comemorative de război străine, aflate pe teritoriul României, se realizează de către autorităţile administraţiei publice, potrivit legii şi în conformitate cu tratatele internaţionale la care România este parte.
 8. Még továbbá: a temetőknek helyt adó terület (ingatlan) adás-vétele szint ennek az intézménynek az engedélyéhez van kötve. Mivel itt szó szerinti adásvételről nincs szó, a tulajdonosi szerkezet megváltozása azonban – jogi értelemben legalábbis – még a dormánfalvi birtokbavételről szóló önkormányzati határozat esetében is kötelezővé teszi a szóban forgó hivatal engedélyének, vagy a meglétét, vagy legalábbis a hivatal értesítését stb. Magyarán: a birtokbavétel ILLEGÁLIS! A törvény szerint: 9. cikkely, (2) bekezdés: Imobilele pe care sunt amplasate mormintele şi operele comemorative de război, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi vândute numai în condiţiile exercitării dreptului de preemţiune al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, prin Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, sub sancţiunea nulităţii absolute a vânzării. Fac excepţie imobilele cu destinaţie de locuinţă pe care sunt amplasate plăci comemorative. És: IV fejezet, 38 cikkely (g) bekezdés: să comunice, în termen de 30 de zile, Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor sau, după caz, primarului localităţii respective orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare ori al altor drepturi reale, după caz, asupra imobilelor pe care se află dispuse morminte şi opere comemorative de război;
 9. A dormánfalviak az elmúlt 100 évben SOHA nem szerveztek megemlékezést az úzvölgyi temetőben!
 10. A törvény előírja, hogy azok a helyi önkormányzatok, akiknek a területén háborús emlékmű, temető áll, a költségvetésükben el kell különítsenek egy összeget a temető karbantartására. Dormánfalva mutassa be a legkésőbb 2004 óta meghozott költségvetési határozatait, amelyben az úzvölgyi temetőre szánt összegek szerepeknek!
 11. A Védelmi Minisztérium alá tartozó, és a katonai temetők ügyében illetékes ONCE honlapján az úzvölgyi katonai temető Hargita megyei tulajdonként szerepel. Lásd itt – Klikk a „Hargitha”-ra, letöltődik egy XLS táblázat!

  EGYÉB KÉRDÉSEK:

 12. A telekkönyvben Dormánfalva szerepel tulajdonosként. Hogyan lehetséges ez? Az 1-es pontban említett 2010-es kormányhatározat óta a Hargita MEGYEI TANÁCS, az RMDSZ különböző székelyföldi elöljárói miért nem telekeltették be? Ha mégis be volt telekelve, akkor hogyan lehetséges, hogy átíródott a tulajdonos? Csíkszentmárton részéről ezt aláírta valaki?
 13. Dormánfalva március 29-én hozta meg a birtokbavételről szóló határozatot. A Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület saját Facebook-bejegyzésében április 29-én hozta a világ tudomására, hogy mi zajlik az úzvölgyi temetőben, de különböző utakon már április hatodika (!!!) óta jelezték, hogy munkálatok folynak itt. Április hatodikán „csak” valami sírgödrök voltak kiásva, betonkeresztek még sehol. Mindez idő alatt, hol voltak elöljáróink?
 14. Elöljáróink jegyzékben, levelekben, üzenetekben, követelőzésekben fordultak a különböző illetékesek felé. Nincs tudomásom arról, hogy az úzvölgyi temetőben folyatott ILLEGÁLIS munkálatok miatt bárki is megtette volna szükséges büntetőfeljelentést Dormánfalva Polgármesteri Hivatala ellen. Ezt legkésőbb április 30-án már megtehették volna. (ha mégis megtették, akkor bocsánat, kérdezném egyúttal, mi a sorsa a feljelentésnek?)
 15. Amikor már a Bákói prefektus is jelezte, hogy a munkálatok illegálisak, amikor a kulturális minisztérium is hasonlóképp cselekedett, akkor mire vártunk? Miért nem születtek meg akkor a BÜNTETŐfeljelentések Dormánfalva polgármestere ellen a temetőkről szóló törvény megsértése miatt, ahogy azt az 5 és 6. pontokban megmutattam?!
 16. A temető lezárása: a feszültségek további megelőzéséért Borboly Csaba, mint Hargita Megye Tanácsának elnöke elrendelte, hogy a temető 30 napig legyen lezárva. Túl azon, hogy az említett törvény szerint ez minimum törvénytelen, de legalábbis vitatható cselekedet, (a törvény előírja, hogy a helyi hatóságok KÖTELESEK látogathatóvá tenni a temetőt!) az ebből fakadó román reakciókkal, az azokra adott válaszok forgatókönyvével senki nem törődött. Tekintve azt, amit a 3, 4, 5,6,7,8 pontokban bemutattam, nem lehettünk, lehettek annyira naivak, hogy a szándékos feszültségkeltést ne vegyék, vegyük észre. Így a temető bezárása, bármennyire is célszerű és okos lépesnek tűnhetett, egy direkt a balhéra készülő közeggel szemben ez inkább kontraproduktívnak bizonyult.
 17. A román lakosság jelentős része viszont abban a tudatban alkotott véleményt az eseményekről, hogy a szóban forgó betonkeresztek legalább 100 éve ott vannak, a magyarok pedig valamiért úgy keltek fel ma reggel, hogy oda románokat nem akarnak beengedni. A román lakosság jelentős része úgy tudta, hogy mindez ráadásul egy román településen zajlik, Dormánfalván, az ahhoz tartozó Úzvölgyében.
 18. Sem az RMDSZ, sem az erdélyi magyar média nem fektetett kellően nagy hangsúlyt a ROMÁN NYELVŰ TÁJÉKOZTATÁSRA! A Nethuszár is későn kapcsolt, de mi legalább megpróbáltuk, ugyanakkor hiányoztak azok a tényszerű, magyarázó cikkek, amelyből a román közösség megtudhatta volna, hogy mi az igazság. A román nyelvű tájékoztatás elmaradásnak hiánya vezetett oda, hogy a 17.pontban vázolt temetőlezárás úgy csapódott le a románokban, hogy csak a románoknak van bezárva, Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese látogathatja. Nem készült román nyelvű cikk arról, hogy a temetőben a magyar állam katonái nyugszanak, és a nemzetközi egyezmények értelmében a magyar állam képviselői BÁRMIKOR látogathatják ezeket! Mindezt azok után, hogy hónapon át nem tudtunk román nyelvű válaszokat adni a 18. pontban megfogalmazottakra…
 19. A mai hír, miszerint Dancila miniszterelnök asszony a Védelmi Minisztérium tulajdonába rendelné a temetőt csak elterelés: a temető eddig is a Védelmi Minisztérium hatáskörébe tartozott, lásd a fentieket!
Aki azt hiszi, hogy mindez csak sima ROMÁN-MAGYAR konfliktus, az nagyon téved: Romániában a PSD van kormányon. Az a PSD, amelyik előbb egy puccsal vette át a kormányrudat, választások nélkül, attól a jobboldali kormánytól, amelyik sürgősségi kormányrendelettel létrehozta (létra akarta hozni) a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem (MOGYE) magyar karát. A jobboldali Ungureanu-kormány elleni bizalmatlansági indítványt a PSD nyújtotta be, és vitte át sikeresen a parlamenten, arra hivatkozva, hogy a magyar kar létrehozásával a kormány szembement a román nemzeti érdekekkel.
Így lett a kormányfő az a Victor Ponta, akinek az államfő-választás során az RMDSZ kampányolt, és 2016-an ez a PSD nyerte meg a választásokat, és ezt a PSD-t támogatta az RMDSZ. A Ion Iliescu zsebéből előbújt vörös pestis rászabadult az országra, és elővette az 1990-ben a marosvásárhelyi fekete márciuskor és a bányászjáráskor bemutatott forgatókönyveket. A sorrend most más volt, nem a magyarokon kezdték, mi csak záróakkord voltunk az úzvölgyi temetővel (remélhetőleg).
2017 telén a milliós tömeget megmozgató kormányellenes tüntetések idején a Carmen Dan belügyminiszterrel jó viszonyt ápoló, és egy PSD-s polgármestert maga mögött tudó Negoita, a Dinamo Bukarest (korábban tévesen Rapid-ot írtam, köszi BJA!) fociklub elnöke buszokkal szállította a huligánokat a kormányellenes tüntetésre, akiket még Molotov-koktélkokkal is felszerelt, hogy így provokálják ki a békés tömeg és a rendőrök közötti összecsapást. Csak a tüntetők lélekjelenlétén múlt, hogy ez nem sikerült (az akcióba lendülő huligánokat maguk a tüntetők adták át a zsaruknak!).
2018. augusztus 10-én a bukaresti Victoriei téren összegyűlt kormányellenes tüntetők közé focihuligánok vegyültek, akik megpróbáltak feszültséget kelteni. A rendőrség erre hivatkozva az 1990-es évek óta nem látott vehemenciával fogott neki az oszlatásnak, később, hivatalos magyarázatok között elhangzott az is: a tüntetők nem határolódtak el a huligánoktól.
Én, Ghonzó, a Nethuszár színeiben személyesen voltam jelen ekkor Bukarestben, az első sorból tudósítottam, így láttam, hogy ez nem igaz. Íme, itt van a helyszínen készült felvételem: ugye, hogy semmi perc alatt ki lehetett volna őket emelni? Ehelyett gyerekek közé vezényeltek lovasrohamot!
Ilyen előzmények után került sor az úzvölgyi provokáció állami szerepére – nem meglepő! Ami 1990-ben a magyarokra rárontó leitatott román parasztokat jelentette, az ma a bukaresti focihuligán. Aki 1990-ben a román antikommunista ellenzéket brutálisan szétverő, sok esetben gyilkoló bányászokat jelentette, azok ma a focihuligánok. A gazdájuk ugyanaz: a PSD!
Tanulság: a korábbi államhatalmi túlkapások, a leépülő igazságszolgáltatás, a jogállamot száműző, az ellenzék elnémításának érdekben az erőszakhoz habozás nélkül hozzányúló kormányzat lehet, hogy rövid ideig tesz, tehet kedvezményeket egy kisebbségi pártnak, mint az RMDSZ, jól behatárolt közös érdekek mentén, de az egyszer biztos, hogy ölelésük halálos. Amint nem vagyunk barátok, ugyanazokat az eszközöket vetik be, amelyeket eddig az RMDSZ is némán tűrt, amíg nem rajtunk csattant az ostor.
Mint cseppben a tenger jelzi, hogy az RMDSZ által is megszavazott hivatali visszaélés törvényi felhígítása miatt a dormánfalvi polgármester elítélésére csak akkor van esély, ha büntetőügyi eljárás során marasztalják el.
És akkor Úzvölgye? A történet egyszerű: a törvény szerint nekünk van igazunk! Így aztán nem kell semmilyen kormányzati alku, semmilyen minisztériumi „segítség” – addig nem tárgyalunk, amíg a törvénytelenség előtti állapotot nem állítják vissza, azaz: vigyék el a keresztjeiket, tömjék vissza a lyukakat, és ültessék vissza az utolsó hiányzó fűszálat is!
Most tényleg érvényes a jelszó: MINDENT VISSZA!
Ghonzó
(Nethuszár, címlapkép: Transindex)

Vélemény, hozzászólás?